Samenstelling teams

Stuurgroep uitvoering Betonakkoord
Naam
Organisatie
Jacqueline Cramer, onafhankelijk voorzitter
Jack Amesz, Gemeente Den Haag
Marcel Bettonvil, Betonhuis
Michel Dutrée, Betonhuis
Ronel Dielissen-Kleinjans, Heidelberg Materials
Henrik Hooimeijer, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Janneke Kamstra, Rijksvastgoedbedrijf
Sandra Onwijn, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Dorien Staal, Betonvereniging
Klaas-Jan Visser, BAM/Bouwend Nederland
Martin van der Vliet, secretaris

Voortgangscommissie
Naam
Organisatie
Frank Dietz, voorzitter, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Mantijn van Leeuwen, Nederlands Instituut Bouwbiologie & Ecologie (NIBE)
Leontien de Waal, ABN AMRO
Martin van der Vliet, secretaris

Uitvoeringsteams

Roadmap CO2-reductie
Regisseur: Valerie Diemel, Rijkswaterstaat GPO

Het uitvoeringsteam Roadmap CO2-reductie is samengesteld uit vertegenwoordigers van ASCEM, BASF, Betoncentrale Twente, Betonhuis, Cementbouw, Ecocem, HeidelbergCement, Heijmans, ProRail, Spanbeton, TU/e | Adviesbureau Hageman en VolkerInfra.

Valerie Diemel over haar team: ‘Het is een gemêleerd team, waarin de betonketen breed is vertegenwoordigd. De ambitie is hoog en gezien de belangen die ermee gemoeid zijn, maakt dat de discussie soms pittig. Wij willen dat er met meer zekerheid geïnvesteerd kan worden in innovaties om beton te leveren met een steeds lagere CO2-emissie, maar zonder concessies te doen aan de huidige prestatie en levensduur van het beton.’

Het team heeft inmiddels een Roadmap gepresenteerd aan de Stuurgroep.

Onderwijs en kennisdeling

Regisseur: Henk Wapperom, Betonvereniging 1)

Het uitvoeringsteam Onderwijs en kennisdeling is samengesteld uit vertegenwoordigers van Avans, Betonhuis, Boskalis, Civilion, Hogeschool Rotterdam, Jonge Geesten, ROC Mondriaan, Scalda en TBI Mobilis.

Maikel Jagroep, directeur Betonvereniging, ziet veel enthousiasme bij zijn teamleden om invulling te geven aan het thema onderwijs en kennisdeling. ‘We lopen wel aan tegen beperkte middelen (tijd en geld). Iedereen heeft een fulltime baan en ons onderwerp is een randvoorwaarde voor de primaire processen in de betonsector. Met ons team willen we bijdragen aan begripsvorming en bewustwording. Goed onderwijs is de randvoorwaarde voor vooruitgang.’

Maikel Jagroep heeft zijn regisseursrol per 13 juni 2019 overgedragen aan Henk Wapperom.

Het team heeft een werkplan opgesteld, een state-of-the-art document over duurzame betonconstructies, en een prototype van een betongame. Beide producten zijn bedoeld als hulpmiddel bij het professionaliseren van medewerkers en studenten.

Kennis en innovatie

Regisseur: Ted Luiten, ProRail

Het uitvoeringsteam Kennis en innovatie is samengesteld uit vertegenwoordigers van Concrefy, CP Advice, CROW, Delta Concrete Consult, ENCI/Mebin, Jonge Geesten, KPMG, PIANOo, ProRail, RHDHV, Rijkswaterstaat en TBI Mobilis.

Ted Luiten (ProRail) is blij om te zien dat steeds meer partijen zich gaan inspannen om te innoveren. ‘Het ondertekenen van het Betonakkoord leidt bij de partijen tot meer bewustwording en gevoel van urgentie. Met ons team richten wij ons op het mogelijk maken van het innovatieproces. Wij willen van praten naar doen. Welk instrumentarium gaat ons daarbij helpen?’

De ambitie is hoog en kan alleen worden gerealiseerd als de sector innoveert. Als opdrachtgever probeert ProRail bijvoorbeeld innovatieruimte te scheppen in concrete projecten. ‘Zo worden er binnenkort 6 nieuwe typen dwarsliggers toegepast in een proeftraject in een van onze projecten. De experimenteerruimte zit in de eigenschappen met betrekking tot trillingen en geluid. Als we een dwarsligger vinden die voor meer geluiddemping zorgt, kunnen we bijvoorbeeld besparen op geluidsschermen.’

Het team heeft een stappenplan opgesteld voor opdrachtgevers.

Dalende MKI

Regisseur: Alfons van Woensel, Struyk Verwo / Zoontjens

Het uitvoeringsteam Dalende MKI is samengesteld uit vertegenwoordigers van Betonhuis, Bruil, Dycore, Ecocem, Gemeente Den Haag, Mebin, ProRail, Provincie Noord-Brabant, SKG-IKOB, TNO, VBI en W+B.

Regisseur Alfons van Woensel is erg tevreden over de betrokkenheid van de teamleden. ‘Wij waren het snel eens over onze aanpak en zijn begonnen met de BRL K11002 (Milieuprofielen voor betonnen infraproducten), waarmee al goede resultaten zijn behaald. Ons team gaat onderzoeken of wij de systematiek van deze BRL kunnen opschalen naar andere productgroepen.’

Alfons merkt dat steeds meer opdrachtgevers zich bewust worden van de noodzaak om duurzaam uit te vragen. ‘Opdrachtgevers zoeken daarbij naar hulpmiddelen om duurzaamheid op een uniforme manier in hun uitvraag op te nemen. Wij denken dat wij met onze aanpak van productcategorieën een bijdrage kunnen leveren aan de versnelling van duurzaam inkopen.’

Het team heeft een plan van aanpak opgesteld waarin productcategorieën zijn beschreven waar MKI-waarden aan kunnen worden gekoppeld.

Impact op natuurlijk kapitaal

Regisseur: Isabelle Vreeke, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Het uitvoeringsteam Impact op natuurlijk kapitaal is samengesteld uit vertegenwoordigers van Arcadis, Caron Recycling/BRBS, Cascade, CBS, EY, IUCN, MVO Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijkswaterstaat WVL en VBI.

Het team heeft een aantal bestaande instrumenten onderzocht op bruikbaarheid en criteria geformuleerd waar aan de tool zal moeten voldoen. ‘Een belangrijk aandachtspunt is de impact van de winning van primaire grondstoffen. Bij de huidige bouwvolumes zullen we de komende jaren echt nog nieuwe grondstoffen nodig hebben. Als je die dan toch moet winnen, is het zaak om een zo positief mogelijk impact te realiseren.’

Het team heeft voorgesteld om aan te sluiten op het CSC-keurmerk van de betonindustrie.

Hergebruik betonreststromen

Regisseur: Leo Dekker, Mebin

Het uitvoeringsteam Hergebruik betonreststromen is samengesteld uit vertegenwoordigers van BAM, Beelen Recycling, Betonhuis, BRBS Recycling, Dekker Groep, GBN/C2CA/Strukton, Gemeente Amersfoort, Heijmans, Monumentenwerf, Rijkswaterstaat WVL, Struyk Verwo Infra, TNO, TU Delft en Twee “R” Recycling Groep.

Het team van Leo Dekker focust zich met Betonhuis en BRBS Recycling op het monitoren van de grondstoffenstromen bij de betonindustrie en de recyclingindustrie. Hij hoopt dat wij tot een nationale aanpak kunnen komen. ‘Veel partijen zijn met dit onderwerp bezig. Ik merk dat er nu regionale akkoorden ontstaan, met regionale doelstellingen. Op zich is daar niets mis mee, maar je kunt niet verwachten dat nationale leveranciers van al die samenwerkingsverbanden lid worden. Dat leidt tot versnippering. Het zou mooi zijn als de partijen die bij regionale initiatieven betrokken zijn, ook het Betonakkoord ondertekenen en met ons willen samenwerken aan nationale afspraken over hergebruik.’

Het team heeft een plan van aanpak opgesteld en een positiedocument over hergebruik van beton met AEC-granulaat.

Circulair ontwerpen

Regisseur: Jack van der Palen, Archiview

Het uitvoeringsteam Circulair ontwerpen is samengesteld uit vertegenwoordigers van Betonhuis, Boele en van Eesteren, DGMR, Gemeente Rotterdam, IMd, Lagemaat, Onlanders, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) en VBI.

Jack van der Palen vindt dat hij een inspirerend team heeft. ‘Wij hebben passie voor de nieuwe (circulaire) economie en zijn bereid elkaars ideeën te versterken, om de kansen maximaal te benutten. Ons team focust op het traject van initiatief fase tot remontage, met aandacht voor beheer. Hoe ontwerpen we een bouwwerk zo dat het werkelijk circulair is? De Value Hill-methodiek helpt ons daarbij. We zijn er nog niet uit of we KPI’s moeten ontwikkelen, het is belangrijk om bij elk nieuw ontwerp goed te blijven nadenken. We hebben nog geen eigen taal en zoeken naar verbanden met andere organisaties die bezig zijn met de zoektocht naar CE, zoals Platform CB23 , het Opdrachtgeversforum en Circle Economy.’

Het team heeft het Bouwwaardemodel ontwikkeld.