Organisatie

Samenwerking staat centraal in het Betonakkoord. Als ketenpartner, in symboliek van zand tot klant, heeft elke deelnemer een eigen ambitie, rol en taak. Van elke deelnemer wordt een bijdrage verwacht in de organisatie en inhoudelijke uitwerking van de afspraken van het Betonakkoord. Het bestuur is ondergebracht bij een Stuurgroep en een Voortgangscommissie. De inhoudelijke uitwerking bij Regisseurs en Uitvoeringsteams.

governance betonakkoord

Stuurgroep

De Stuurgroep heeft als primaire taak te sturen op het behalen van de in het Betonakkoord afgesproken doelen en het nakomen van gemaakte afspraken. De Stuurgroepleden vormen elk een duo (liaison) met een Regisseur (de liaison is inhoudelijk op de hoogte van de achtergronden van de rapportage en heeft een coachende rol).

Voortgangscommissie

De Voortgangscommissie heeft als taak de afspraken in het Betonakkoord en van de duurzaamheidseffecten ervan, te monitoren en te evalueren. De Voortgangscommissie is onafhankelijk, denkt mee over de strategie en de indicatoren waarmee de Uitvoeringsteams denken de doelen te kunnen behalen.

Regisseurs en Uitvoeringsteams

De afspraken uit het Betonakkoord zijn geclusterd tot zeven thema's. Elk thema heeft zijn eigen Regisseur en Uitvoeringsteam. De Regisseurs en Uitvoeringsteams zijn zelfsturend en zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken. Zij geven verdere invulling aan de afspraken die in het Betonakkoord zijn gemaakt. De Regisseur biedt deze nadere invulling ter goedkeuring aan, aan de Stuurgroep. De Voortgangscommissie adviseert hierbij op haalbaarheid en effectiviteit.

De Uitvoeringsteams/ thema's zijn:

Thema

Invulling

Roadmap CO2-reductie

Een verder dalende CO2-uitstoot met als ondergrens 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990, en een intentie tot 49% reductie in de keten. Om de ambities te realiseren worden afspraken gemaakt over het toepassen van een dalende Milieu Kosten Indicator (MKI) en het transparant maken van CO2-reductie in de keten.

Circulair ontwerpen

Afspraken maken om circulair ontwerpen te stimuleren zoals het ontwikkelen en toepassen van een systematiek die gebaseerd is op de R-ladder.

Hergebruik betonreststromen

Route om in 2030 100% van de betonreststromen te hergebruiken in nieuw beton.

Impact op natuurlijk kapitaal

De betonketen creëert in 2030 een netto positieve waarde van natuurlijk kapitaal over de gehele keten. Hiertoe wordt onder andere de Handleiding NCP vertaald voor de betonsector

Dalende MKI

Maken van route zodat Opdrachtgevers vragen en marktpartijen projecten en producten leveren met een aantoonbare dalende MKI in de tijd.

Kennis en innovatie

Het opstellen van een jaarlijks werkplan om kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie te organiseren en te stimuleren.

Onderwijs en kennisdeling

Het opstellen van een jaarlijks werkplan om kennisontwikkeling en kennisverspreiding aan te sluiten op het onderwijs en opleiding.