Start laatste fase Betonakkoord

Het Betonakkoord begint in 2024 aan haar laatste fase. Gezamenlijk hebben alle partijen in de betonketen een indrukwekkende reeks geplande activiteiten succesvol afgerond. Het is nu aan de opdrachtgevers en de Rijksoverheid om de ambitieuze duurzaamheidsplannen om te zetten in concrete acties. Het Betonakkoord blijft hieraan de komende jaren ondersteuning bieden.

In het overzichtelijke document ‘Resultaten Betonakkoord 2018-2023‘ heeft het Betonakkoord samengevat wat sinds 2018 is bereikt in samenwerking met meer dan 250 betrokken partijen. De eerste fase om het Betonakkoord te formuleren en te ondertekenen, gevolgd door de opbouwfase waarin alle benodigde instrumenten en routekaarten zijn ontwikkeld. De derde fase, de opschalingsfase, is in juni 2021 gestart en eind 2023 afgerond – op een aantal cruciale punten na.

Ambities voor 2030:
De opschalingsfase heeft geleid tot scherpere doelen voor 2030:
1. Minimaal 70% CO2-reductie ten opzichte van 1990, mogelijk zelfs klimaatneutraal.
2. Volledig circulair, met prioriteit voor preventie en hergebruik boven recycling.
3. Versterking van het natuurlijk kapitaal en behoud van biodiversiteit.

Resultaten tot nu toe:
Het Betonakkoord heeft vier centrale thema’s: CO2-reductie, circulariteit, natuurlijk kapitaal (biodiversiteit behoud), en innovatie, kennis en onderwijs. In de opbouwfase zijn zeven uitvoeringsteams opgezet om deze thema’s uit te werken. Deze teams hebben routekaarten, instrumenten, monitoringtools, onderwijsprogramma’s en innovatie-initiatieven ontwikkeld. Alle activiteiten zijn gedocumenteerd in het document ‘Resultaten Betonakkoord 2018-2023‘ op de website.

Opschalingsfase:
De opschalingsfase, begonnen in juni 2021, richtte zich op het vertalen van CO2- en circulariteitsroadmaps naar aanbestedingseisen voor 2021 en 2023 en monitoringrapportages. Daarnaast werd het thema natuurlijk kapitaal (‘biodiversiteit’) verankerd in Concrete Sustainability Council (CSC) richtlijnen. Andere activiteiten waren de ontwikkeling van nieuwe standaarden, de formulering van een roadmap voor emissieloos transport, en het informeren van alle betrokken partijen over verwachte vernieuwingen.

Toekomstige werkzaamheden:
Enkele essentiële activiteiten moeten nog worden uitgevoerd. Ten eerste het bijeenbrengen van een grote groep opdrachtgevers die gezamenlijk met innovatieve marktpartijen de vernieuwing in de betonketen gaan aanjagen. De behaalde resultaten worden bij succes de standaard voor de volgers (het ‘peloton’) in de markt. Daarnaast wordt ingezet op het vinden van financiële middelen voor innovaties. Deze werkzaamheden zullen de komende 2-3 jaar centraal staan, met de verwachting dat ze in 2026 zijn afgerond. Hiermee komt de laatste fase in zicht: het gemeengoed maken van de vernieuwing in de betonsector en -keten.