Betonakkoord heeft met succes gepleit voor aansluiting bij Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Michel Dutrée, voorzitter Betonhuis, heeft het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) getekend. Betonhuis tekende samen met verschillende ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en andere branche- en netwerkorganisaties. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken, wat goed is voor natuur, gezondheid en klimaat. Deelnemers aan het Betonakkoord hebben ervoor gezorgd dat de betonsector ook kon aansluiten bij dit convenant. De basis daarvoor was de door hen opgestelde notitieDe ontwikkeling en implementatie van zero-emissie wegtransport van beton en staal in de bouw: voorstel vanuit de markt” 

Door het stikstofvraagstuk is het noodzakelijker dan ooit om verduurzaming te bereiken in de bouwsector. Het ondertekenen van dit convenant is een hele belangrijke stap om perspectief te bieden bij bouwprojecten. De routekaart geeft de sector duidelijkheid over wat zij de aankomende jaren kunnen verwachten en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden.

Emissieloos materieel

In de routekaart staat het tempo waarmee de komende jaren schoner en emissieloos materieel wordt uitgevraagd. Lichter materieel zal daarbij eerder emissieloos worden dan zwaarder of specialistisch materieel. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat we de doelstellingen op het gebied van natuur (stikstof), klimaat (CO₂) en schone lucht (fijnstof en stikstof) kunnen halen door steeds slimmer en meer schoon en emissieloos bouwmaterieel in te zetten. Met het convenant verbinden partijen zich aan de routekaart.

1 miljard euro beschikbaar

De Rijksoverheid stelt ruim 1 miljard euro voor de periode tot en met 2030 beschikbaar voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw gericht op werk-, voer- en vaartuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt de ondernemers in de bouwsector met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bij de overstap naar duurzamer bouwmaterieel. Een zogenoemde Specifieke Uitkering (SPUK)-regeling van in totaal 180 miljoen euro moet er voor zorgen dat medeoverheden die het convenant tekenen, de extra kosten die emissieloos aanbesteden met zich meebrengt deels gesubsidieerd krijgen. Om dezelfde reden gaat ook een deel van de middelen naar de aanbestedende Rijksdiensten. Tot slot ondersteunt de Rijksoverheid de ontwikkeling van kennis op het gebied van ‘slimmer werken’ door procesmaatregelen, prefab en andere tools.

Samen stappen zetten
Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen: “Een succesvolle transitie naar een schone en emissieloze bouw kan alleen door goed samen te werken met partijen die in de bouw actief zijn. Daarom is het mooi dat we het tijdens onze conferentie over duurzame mobiliteit in de stad dit met elkaar hebben afgesproken. Dit convenant heeft een flinke impact op duizenden bedrijven in het land. Door het stikstofvraagstuk is het extra belangrijk om stappen te zetten naar de verduurzaming in de bouwsector. Met dit akkoord krijgt de sector een beeld van wat ze in de komende jaren kunnen verwachten, waardoor de zich kunnen voorbereiden. We zien al de eerste resultaten: bij steeds meer bouwprojecten wordt emissieloos en schoner materieel gebruikt. Bouwbedrijven zijn innovatief en dragen op een vernieuwende manier bij aan de grote woningbouwopgave, de (vervangings)opgave van infrastructuur, de energietransitie én het verlagen van emissies.”

Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit
De convenant Schoon en Emissieloos Bouwen werd, samen met twee andere convenanten over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en een Centraal Loket Ontheffingen Zero Emissiezones, ondertekend tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.