Invoering PCR Cement creëert ongelijk speelveld

De Stuurgroep van het Betonakkoord maakt zich grote zorgen over de door NMD gepubliceerde Nederlandse PCR Cement. De PCR, die met onmiddellijke ingang van kracht is, bevat nieuwe rekenregels. Daardoor ontstaan in de MKI-waarden van innovatief en traditioneel beton dusdanige verschuivingen, dat de milieuvoordelen van diverse innovatieve betonproducten voor een aanzienlijk deel worden tenietgedaan. Dat heeft repercussies voor de verduurzaming die door de koplopers is ingezet.

In een brandbrief roept de Stuurgroep Betonakkoord de stichting NMD op de publicatie tot nader order in te trekken en heeft deze oproep ook geadresseerd aan de ministeries van IenW en BZK.