ABT onderzoekt MKI koploperwaarden

De deelnemers aan het Betonakkoord hebben voor 2021 contracteisen en gunningscriteria gedefinieerd om de milieu-impact onder een bepaald niveau te krijgen. Aan ingenieursbureau ABT is gevraagd te onderzoeken welke koploperwaarden met ingang van 2023 en 2025 in de contracteisen kunnen worden opgenomen.

Medio 2018 is het Betonakkoord ondertekend om sector- en ketenbreed verduurzaming van beton te stimuleren. Er is gestart met een voorbereidingsfase en zo’n 3 jaar na de ondertekening is de opschalingsfase aangebroken. In de opschalingsfase wordt de implementatie van verduurzamingsmaatregelen gestimuleerd door contracteisen en gunningscriteria te definiëren om de milieu-impact onder een plafond te krijgen.

Koploperbenadering

Daarnaast is het de bedoeling om de plafondwaarden van de MKI (Milieu Kosten Indicator) verder naar beneden te brengen door middel van de koploperbenadering. De intentie is daarbij om de actuele scores van de koplopers over enkele jaren als contracteis en gunningscriterium te gebruiken. Aan ABT is gevraagd om, samen met een team van experts (ervaringsdeskundigen), de onderbouwing voor de koploperbenadering op te stellen. Om de milieuprestatie van de koplopers vast te stellen. voert ABT in de zomer van 2021 (in opdracht van het Betonakkoord) een onderzoek uit, waarbij koplopers worden geïnterviewd. Op basis van deze interviews zullen koploperwaarden voor uiteenlopende betonproducten transparant worden vastgelegd.

Interviews

Een flink aantal geïdentificeerde koplopers zal eind juli, begin augustus benaderd worden voor een interview. Doel van dit interview is om inzicht te krijgen in de voorwaarden waaronder de innovatie van de koploper navolging kan vinden en worden opgeschaald. Ook wordt de MKI van de innovatie besproken. Op basis van de informatie van alle koplopers, wordt ingeschat welke MKI’s per productgroep in 2023 en 2025 als contracteis kunnen worden opgenomen.

Het rapport met onderbouwing van de koploperwaarden op basis van de interviews verschijnt in het najaar van 2021 op deze website.

Wilt u ook meedoen?

Andere partijen die menen een koploper te zijn, kunnen tot 15 september 2021 contact opnemen met ABT (betonakkoord@abt.eu), waarna een afspraak voor een interview wordt ingepland.