Opschalingsfase Betonakkoord kan van start

De betonsector staat op een historisch kruispunt: ze gaat volop inzetten op CO2-arm en circulair beton. De opbouwfase is in mei 2021 gereed. Dan start de opschalingsfase. Dit betekent dat iedereen in de beton- en bouwsector hier nu mee te maken gaat krijgen.

Samen ambitieuze doelen realiseren

De ondertekenaars van het Betonakkoord werken in de brede keten via ‘netwerksturing’ met elkaar samen. Netwerksturing begint met het bouwen van een coalitie van mensen en organisaties die willen bijdragen aan de transitie. Zeven uitvoeringsteams stelden met elkaar specifieke routekaarten op en ontwikkelden het instrumentarium. Een apart team werkt aan een monitoringssysteem. Lees hierover meer in de Stand van zaken.

‘Het Betonakkoord is niet iets van een kleine werkgroep, maar van alle opdrachtgevers, bouwers en leveranciers in de markt. De afgelopen jaren is in de Opbouwfase de basis gelegd om de markt echt in beweging te krijgen en een noodzakelijke verlaging van de milieudruk te realiseren’, aldus Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord.

Routekaarten, methodieken en instrumentarium

De Uitvoeringsteams hebben de te nemen stappen in kaart gebracht. Zo heeft het team Circulair ontwerpen het zogenaamde Bouwwaardemodel ontwikkeld dat circulair ontwerpen inzichtelijk maakt aan de hand van de 10R-ladder van circulariteit. Het team CO2-reductie heeft een Road Map ontwikkeld met circa 30 opties voor CO2-reductie in de beton- en bouwketen.

Het team Natuurlijk kapitaal bereidt voor hoe verankering van dit thema in aanbestedingsprocedures en Concrete Sustainability Council (CSC) mogelijk is. Voor de hergebruikstromen is een speciale Road Map beschikbaar voor 100% recycling van circulair gesloopt beton in 2030.

De ondersteunende teams Kennis en Innovatie, Dalende MKI en Onderwijs en kennisdeling stelden een doelgerichte aanpak op om het instrumentarium toe te passen.

Koplopers aan de slag

Om snel te innoveren gaat een kerngroep van opdrachtgevers samen met marktpartijen aan de slag om de circa 30 geïdentificeerde innovaties tot stand te brengen. Zo gaan koplopers aan de slag met:

  • innovaties rond CO2-arm beton
  • levensduurverlenging van beton
  • slim, modulair en adaptief ontwerpen en circulair bouwen
  • CO2-reductie in de betonindustrie
  • CO2-reductie in de transportketen

Met de resultaten die zij opleveren zijn binnen 1 tot 5 jaar verschillende innovatieve toepassingen op brede schaal toepasbaar in de hele markt.

Aanpassen aanbestedingsrichtlijnen

In mei 2021 heeft de kerngroep van publieke en private opdrachtgevers standaard richtlijnen gereed. Die kunnen zij eenvoudig opnemen in bestaande aanbestedingsrichtlijnen. Deze richtlijnen worden in de tijd steeds stringenter. Om te zorgen voor een gelijk speelveld, is het essentieel dat alle publieke en private opdrachtgevers deze aanbestedingsrichtlijnen gaan toepassen.

Gelijk speelveld in de markt essentieel

De Rijksoverheid heeft tot nu toe een belangrijke rol gespeeld in de behaalde resultaten van het Betonakkoord. Ook in de opschalingsfase heeft de Rijksoverheid een sleutelrol. Door te bevorderen dat alle opdrachtgevers de opgestelde aanbestedingsrichtlijnen gaan toepassen, ontstaat er een gelijk speelveld in de markt. Zo krijgen innovaties de noodzakelijke impuls en kan de sector stapsgewijs de afgesproken doelen van het Betonakkoord realiseren.